คลื่นไหวสะเทือน บรึมมมม~

posted on 26 Dec 2012 20:34 by earthstruct directory Knowledge
คลื่นไหวสะเทือนเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว และสามารถเกิดจากมนุษย์ได้ด้วย เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ 
 
ลื่นไหวสะเทือนแบ่งออกเป็นสองประเภท:
 
1. คลื่นในตัวกลาง เป็นคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ภายในโลกและเคลื่อนที่อยู่ภายในโลก แบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่ 

- คลื่นปฐมภูมิ (Primary wave/ P-wave) มีลักษณะเป็นคลื่นตามยาว อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่แนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น สามารถผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะและเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคลื่นทุติยภูมิ  

- คลื่นทุติยภูมิ (Secondary wave/ S-wave) มีลักษณะเป็นคลื่นตามขวาง อนุภาคของตัวกลางจะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น สามารถผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็ง

2. คลื่นพื้นผิว เกิดจากคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวโลก สู่เครื่องวัดความไหวสะเทือน แบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่

คลื่นเรลีย์ คลื่นที่อนุภาคในตัวกลางเกิดการสั่นในแนวดิ่ง พื้นผิวโลกเกิดการเคลื่อนไหวในเชิงวงรีโดยมีแกนหลักในแนวแกนดิ่ง

คลื่นเลิฟ คลื่นที่อนุภาคในตัวกลางเกิดการสั่นในแนวระดับตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและไม่ก่อให้เกิดการกระจัดในแนวดิ่ง ในลักษณะเดียวกับการเลื้อยของงูไปตามผิวดิน

 

edit @ 26 Dec 2012 22:44:12 by EarthStruct

edit @ 5 Jan 2013 13:41:24 by EarthStruct